Restaurant Solution UltimaRestaurant Solution Ultima

H εφαρμογή RS Ultima αποτελεί την enterprise λύση για επιχειρήσεις μαζικής εστίασης οι οποίες έχουν εκτεταμένες απαιτήσεις διαχείρισης, χρονικού προγραμματισμού, υπολογισμού food cost και αναφορών. Το RS Ultima στην πλήρη του μορφή μπορεί να καλύψει ανάγκες εστιατορίων που συνδυάζουν υπηρεσίες Take Away, Delivery και Dine in. Eιδικά στην υπηρεσία του Delivery, το RS Ultima χρησιμοποιεί πραγματικούς γεωγραφικούς χάρτες που το κάνουν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, χάρη στην ακρίβεια του. Οι ανάγκες αυτές ικανοποιούνται μέσω της εφαρμογής ως εξής:

Σύστημα παραγγελιοληψίας - Frontoffice

Το υποσύστημα παραγγελιοληψίας δίνει τη δυνατότητα στους σερβιτόρους της επιχείρησης να καταγράψουν παραγγελίες με βάση την δυνατότητα κατηγοριοποίησης:

Κατηγορίες προϊόντων, προϊόντα ανά κατηγορία και ειδικά χαρακτηριστικά προϊόντος. Ομοειδή προϊόντα συνιστούν μια κατηγορία. Τα ειδικά χαρακτηριστικά προϊόντος περιλαμβάνουν ιδιαιτερότητες προετοιμασίας και σερβιρίσματος, προσθαφαιρέσεις υλικών από την πρότυπη συνταγής παραγωγής του προϊόντος και τροποποιήσεις της τρέχουσας παραγγελίας.

Ειδικότερα κάθε προϊόν περιλαμβάνει εξειδικευμένα χαρακτηριστικά προετοιμασίας και σύνδεση με τις πρώτες ύλες και προετοιμασμένα προϊόντα του πρότυπου συνταγολογίου του καταστήματος. Τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά προετοιμασίας περιλαμβάνουν τρόπους παραγωγής που δεν σχετίζονται με τα υλικά και το συνταγολόγιο. Τα υλικά παρασκευής του προϊόντος έχουν τη δυνατότητα να αφαιρούνται ή να πολλαπλασιάζονται κατά την επιλογή του πελάτη. Ενώ είναι δυνατή η προσθήκη υλικών που δεν υπάρχουν στην πρότυπη συνταγή.

Τα πρόσθετα υλικά αλλά και αυτά της συνταγής είναι δυνατόν να μεταβληθούν από τον σερβιτόρο χρήστη του συστήματος σε πολλά διαφορετικά μεγέθη. Το λογισμικό παραγγελιοληψίας είναι δυνατόν να είναι εγκατεστημένο σε φορητούς υπολογιστές χειρός (pocket PCs), αλλά και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές γραφείου (desktop/laptop PCs). Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του προϊόντος στη παραγγελία γίνεται εντός τριών χτυπημάτων στην οθόνη / ποντίκι του υπολογιστή. Το σύστημα μας παρέχει δυνατότητες ακύρωσης παραγγελίας ή τμήματός της, τροποποίησης σχετικά με τις ποσότητες των προϊόντων και των υλικών που την απαρτίζουν και κεράσματος. Επιπρόσθετα, ο χρήστης μπορεί να εκδίδει αποδείξεις ή να κλείνει τραπέζια από το δικό του υποσύστημα.

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα μέσα από κατάλληλη διεπιφάνεια εργασίας (graphical user interface) να παρακολουθεί την κατάσταση κάθε τραπεζιού, παραγγελίας και την τρέχουσα είσπραξη του.

Ενημέρωση Παρασκευαστηρίων

Με την εισαγωγή, τροποποίηση, ακύρωση, κέρασμα κάθε παραγγελίας αυτόματα ενημερώνονται μέσω άλλου υπολογιστή είτε θερμικών εκτυπωτών τα εμπλεκόμενα παρασκευαστήρια (πόστα). Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται αφορούν το τραπέζι, τον σερβιτόρο, την ώρα παραγγελιοληψίας, ποσότητες προϊόντων και προσθαφαιρούμενα υλικά και ειδικά χαρακτηριστικά της παραγγελίας. Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή από τα παρασκευαστήρια, είναι εφικτή η ενημέρωση από αυτά για την πρόοδο κατάσταση των παραγγελιών.

Σύστημα Δρομολόγησης Διανομέων (Delivery)

Στην περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει σύστημα διανομής παραγγελιών, το σύστημα προσφέρει διαδικασίες αυτόματης δρομολόγησης των διανομέων του καταστήματος και ο εντοπισμός των δρόμων γίνεται αυτοματοποιημένα. Οι αντικειμενικοί στόχοι του δρομολόγησης είναι η ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους που προκύπτει από τη δρομολόγηση των οχημάτων και του προγραμματισμού της εργασίας των πληρωμάτων τους και η έγκαιρη μεταφορά των παραγγελιών στους πελάτες του καταστήματος. Η εξασφάλιση των αντικειμενικών αυτών στόχων έχει σαν αποτέλεσμα:

• Τον προσδιορισμό του ακριβούς αριθμού εμπλεκομένων μηχανών διανομής.

• Τον προσδιορισμό των καλύτερων διαδρομών των μηχανών διανομής μέσα από το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο ευθύνης του καταστήματος που παρέχονται μέσα από τους γεωγραφικούς χάρτες που χρησιμοποιεί.

• Την εξασφάλιση του περιορισμού εξυπηρέτησης σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από το κατάστημα


Λειτουργία Καταστήματος

Το σύστημα επιτρέπει ενημέρωση για κάθε καινούριο χρήστη. Ο κάθε χρήστης είναι εφοδιασμένος με ειδικό προσωπικό αριθμό για την αναγνώρισή του από το σύστημα. Το σύστημα καταχωρεί τραπέζια και πόστα τραπεζιών και επιτρέπει την ανάληψη καθηκόντων από κάθε χρήστη σε περισσότερα από ένα πόστο.

Ο χρήστης δύναται να παρακολουθεί την κίνηση των παραγγελιών στα τραπέζια, ανά σερβιτόρο, ανά πόστο, ανά ώρα και χρονική περίοδο. Επίσης, μπορεί να μεταφέρει παραγγελίες από τραπέζι σε τραπέζι μερικώς ή ολικώς, να εκδίδει αποδείξεις και να κλείνει τραπέζια. Οι δύο τελευταίες ενέργειες συνοδεύονται από την έκδοση αντίστοιχου παραστατικού από θερμικό εκτυπωτή. Το σύστημα εκδίδει κατά τη διάρκεια της παραγγελιοληψίας, παραστατικά λογαριασμών, ακυρώσεων, κερασμάτων και ακυρώσεων κερασμάτων. Παράλληλα, το σύστημα εκδίδει τιμολόγια για κάθε τραπέζι ή συνδυασμό τραπεζιών, κρατώντας στη βάση δεδομένων του συστήματος το πελατολόγιο. Ακόμα, το σύστημα είναι δυνατόν να ακυρώσει τιμολόγια, να προσθέσει έκπτωση ή έκπτωση ανά τιμολόγιο. Το σύστημα εκδίδει αναλυτικές αναφορές για τις εισπράξεις, ακυρώσεις, κεράσματα της ημέρας ανά βάρδια, ανά σερβιτόρο, ανά τραπέζι και συνολικά και να τις τυπώνει και σε θερμικό εκτυπωτή.

Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης – Πρώτων Υλών

Το σύστημα διακρίνει τα υλικά παρασκευής των προϊόντων σε δύο βασικές κατηγορίες: Πρώτες ύλες και προετοιμασμένα προϊόντα, τα οποία παρασκευάζονται με τη σειρά τους από πρώτες ύλες. Το σύστημα μας παρέχει τον συνδυασμό των παραπάνω για την σύνταξη πρότυπο και αυστηρά καθορισμένου συνταγολογίου. Παράλληλα, μέσω αυτού είναι δυνατή η δημιουργία συνταγολογίων για τα προϊόντα, τα προετοιμασμένα υλικά και τις προσθαφαιρέσεις πρώτων υλικών. Ακόμα, το σύστημα διατηρεί στη βάση δεδομένων τις εξής οντότητες.

• Τμήματα
• Τομείς
• Τραπέζια
• Τομείς Προϊόντων
• Κατηγορίες Προϊόντων
• Προϊόντα
• Χαρακτηριστικά
• Υλικά
• Κατηγορίες Πρώτων Υλών
• Πρώτες Ύλες
• Προσθαφαιρέσεις
• Προμηθευτές
• Δώρα Εορτών
• ΦΠΑ

Η αποθήκη περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες και λειτουργίες:

• Απογραφή Πρώτων Υλών
• Καταστροφές Πρώτων Υλών (Ολόκληρες παραγγελίες ή μεμονωμένες πρώτες ύλες ή προετοιμασμένα προϊόντα)
• Προμήθειες Πρώτων Υλών (ανά Προμηθευτή, Ημερομηνία, Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο)
• Υπολογισμός Ανάλωσης για συγκεκριμένες περιόδους
• Υπολογισμός Φύρας μεταξύ δύο περιόδων απογραφής
• Υπολογισμός Κόστους πρώτων υλών (Food-Drink Cost)

Τέλος στο σύστημα περιέχεται λεπτομερές αρχείο σχετικά με όλα τα δεδομένα του συστήματος σε βάθος χρόνου (Εισπράξεις, χρόνοι εξυπηρέτησης, κίνηση και καταναλώσεις τραπεζιών κ.α.)

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2138051Δείτε όλες τις λύσεις για τους χώρους εστίασης και cafe:
Restaurant Solution LITE Restaurant Solution PREMIUM Restaurant Solution ULTIMA Restaurant Solution MAITRE

Τελευταία Νέα

www.agores4u.gr -Προσφορά Ταμειακή μηχανή ctr 220 Citizen με προδιαγραφες για Online συνδεση με Γ.Γ.Π.Σ (ΠΟΛ 1220/13-12-2012)
Φορολογική ταμειακή μηχανή Ηλεκτρονικού Ημερολογίου DATECS CTR-210 Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές  Online Γ.Γ.Π.Σ.  (ΠΟΛ 1220/13-12-2012) TIMH : 285.00€ ΣΤΙΣ [...]
MEGASOFT - Προϊόντα και πληροφορίες
    ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ PRISMA Win Basic PRISMA Win Maximum PRISMA Win Maximum Plus PRISMA Win ERP PRISMA Win [...]
www.agores4u.gr -ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Ταμειακή μηχανή CTR 410 CITIZEN POWERED by CITIZEN
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΜΕ ΕΝΑ ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ SD TIMH : 308.00€   ΣΤΙΣ [...]
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Prisma Εστίαση & Φορολ.Μηχανισμός
Συμβάλλει στην ανάπτυξη του πελατολογίου και ταυτόχρονα στη διατήρηση του υπάρχοντος, ενώ βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης που θα την επιλέξει. [...]
περισσότερα νέα

Με το σύστημα «RS Ultima» της PC4U, μειώσαμε το χρόνο εξυπηρέτησης πελατών, οργανώσαμε την αποθήκη μας, ελέγξαμε το food cost μας και βελτιώσαμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.
Άριστη εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη, ευκολία στη διαχείριση της εφαρμογής!

Σπύρος Σκαφίδας, "Simply Burger" Aγ. Παρασκευής
Υπεύθυνος Εστιατορίου